C̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼ó̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼m̼á̼u̼:̼ ̼“̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼a̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼.̼h̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼?̼”̼

M̼ớ̼i̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼b̼é̼ ̼T̼r̼â̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ọ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼m̼á̼u̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼
̼N̼g̼h̼ị̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼

̼B̼é̼ ̼C̼h̼u̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼T̼r̼â̼m̼ ̼(̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼2̼1̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼V̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼ấ̼n̼ ̼l̼ệ̼,̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼l̼ả̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼i̼m̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ê̼m̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼,̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼â̼m̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼:̼ ̼“̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼i̼ê̼m̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼o̼,̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼

M̼ớ̼i̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼é̼ ̼T̼r̼â̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ọ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼m̼á̼u̼.̼

N̼g̼h̼e̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼(̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼â̼m̼)̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼ạ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ỗ̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼m̼á̼u̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼a̼n̼,̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼x̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

C̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼é̼ ̼T̼r̼â̼m̼ ̼h̼é̼o̼ ̼h̼o̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼

T̼r̼â̼m̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼u̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼(̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼T̼r̼â̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼l̼i̼ ̼b̼ì̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ố̼t̼ ̼t̼h̼â̼m̼ ̼t̼í̼m̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ụ̼ ̼m̼á̼u̼.̼

̼Đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼é̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼t̼a̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼m̼á̼u̼.̼

̼“̼N̼ế̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼à̼y̼ ̼đ̼ọ̼a̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼d̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼h̼ứ̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼.̼

B̼é̼ ̼T̼r̼â̼m̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

D̼ù̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼h̼i̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼.̼

̼“̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼a̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼?̼”̼

̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼2̼ ̼s̼à̼o̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼é̼ ̼T̼r̼â̼m̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼ồ̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼.̼

C̼h̼ị̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼i̼ ̼p̼h̼u̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼i̼ ̼b̼a̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼.̼

̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼T̼r̼â̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼2̼5̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼4̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼

G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼t̼r̼i̼ề̼n̼ ̼m̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼ã̼.̼

D̼ù̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼T̼r̼â̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼r̼â̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼T̼r̼â̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼â̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼A̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼A̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼T̼r̼â̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼“̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼n̼ó̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼C̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼n̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼a̼y̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ã̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼â̼y̼?̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼d̼à̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼b̼é̼ ̼T̼r̼â̼m̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼a̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼ ̼y̼ế̼u̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼ố̼m̼ ̼đ̼a̼u̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼p̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼ồ̼.̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼ ̼q̼u̼ệ̼.̼

̼C̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼T̼r̼â̼m̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼:̼ ̼“̼C̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼a̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼?̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ợ̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼â̼u̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼

B̼é̼ ̼T̼r̼â̼m̼ ̼m̼ơ̼ ̼h̼ồ̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼“̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼a̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼?̼”̼

H̼ỏ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼T̼r̼â̼m̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼:̼ ̼“̼C̼h̼á̼u̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼đ̼a̼u̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼ù̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼.̼

C̼h̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼T̼r̼â̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼a̼y̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼x̼i̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼“̼N̼ế̼u̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼x̼i̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ấ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼.̼