C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼t̼o̼ ̼q̼u̼á̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼l̼é̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ô̼m̼ ̼v̼ợ̼:̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼é̼

3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼ý̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼t̼i̼m̼ ̼g̼a̼n̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼a̼n̼ ̼n̼á̼t̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ớ̼i̼ ̼m̼ó̼c̼,̼ ̼c̼h̼è̼n̼ ̼é̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼ấ̼y̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼K̼h̼ổ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼à̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼.̼

Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼:̼ ̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼

̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼:̼

̼“̼L̼à̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼ ̼đ̼ạ̼o̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ứ̼t̼”̼.̼
̼R̼ồ̼i̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼l̼à̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼e̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ả̼o̼:̼
̼“̼Đ̼ẻ̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ẻ̼”̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼ứ̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼y̼ ̼n̼g̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼e̼m̼,̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ả̼o̼:̼

̼“̼C̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼t̼ô̼n̼.̼ ̼Đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼c̼h̼ ̼k̼ỷ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼.̼

̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼d̼ầ̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼s̼â̼u̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼é̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ý̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼E̼m̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼a̼n̼ ̼n̼à̼i̼ ̼n̼í̼u̼ ̼k̼é̼o̼.̼

Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼:̼ ̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼y̼ ̼d̼ị̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ụ̼c̼ ̼r̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼ả̼ ̼k̼i̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ổ̼ ̼v̼ỏ̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼é̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼à̼n̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ứ̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼1̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼.̼ ̼T̼h̼i̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ò̼i̼.̼

̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼Ă̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼t̼o̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼e̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼á̼ ̼x̼a̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼ô̼m̼ ̼g̼h̼ì̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼b̼ả̼o̼:̼

Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼:̼ ̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼

̼“̼X̼i̼n̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼a̼.̼ ̼L̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼a̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼u̼ộ̼t̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼X̼i̼n̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼s̼a̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼b̼ù̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼.̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼é̼”̼.̼

̼G̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼ấ̼y̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼i̼ề̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼.̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼x̼i̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼ ̼1̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼

̼B̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼