N̼ó̼n̼g̼:̼ ̼1̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼V̼b̼i̼z̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼,̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼c̼h̼o̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼:̼ ̼S̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼!̼ ̼

S̼a̼u̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼,̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼ư̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼c̼h̼o̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼ ̼(̼Q̼u̼ậ̼n̼ ̼5̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼r̼ộ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼m̼ạ̼o̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼

̼G̼i̼ữ̼a̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼9̼,̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼é̼ ̼l̼ộ̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼.̼ ̼C̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ạ̼o̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼o̼a̼n̼ ̼d̼o̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼a̼c̼k̼e̼r̼ ̼x̼â̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼.̼ ̼”̼M̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼o̼a̼n̼.̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼n̼h̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼B̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼t̼ụ̼i̼ ̼e̼m̼”̼,̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼g̼â̼y̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼e̼k̼i̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼̼X̼u̼â̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼o̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼P̼h̼í̼a̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼a̼c̼k̼e̼r̼ ̼x̼â̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼

̼V̼à̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼
̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼é̼ ̼l̼ộ̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼S̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼:̼ ̼”̼C̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼i̼,̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼t̼ạ̼c̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼u̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼.̼ ̼M̼a̼n̼g̼ ̼ơ̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼T̼u̼i̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼h̼ọ̼”̼.̼

X̼u̼â̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼
̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼