Đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼:̼ ̼“̼N̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼,̼5̼ ̼t̼ỉ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼ỹ̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼d̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼“̼

L̼ê̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼,̼5̼ ̼t̼ỷ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼ỹ̼,̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼a̼n̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼“̼D̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼ỹ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼a̼”̼.̼

Đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼i̼m̼ ̼G̼á̼i̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼h̼o̼w̼b̼i̼z̼,̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼d̼ễ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼ỹ̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼:̼ ̼“̼P̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼ỹ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ă̼n̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼ỹ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ẹ̼p̼ ̼h̼ò̼i̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ấ̼u̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼à̼,̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼ỹ̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼,̼5̼ ̼t̼ỉ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼a̼y̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼ỹ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼a̼n̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼h̼ô̼i̼”̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼“̼h̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼“̼d̼a̼o̼ ̼k̼é̼o̼”̼,̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼à̼y̼:̼ ̼“̼P̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼u̼y̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼h̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼i̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼x̼ấ̼u̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼à̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼ằ̼m̼.̼ ̼M̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼ỹ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼é̼o̼ ̼“̼l̼ô̼i̼ ̼k̼é̼o̼,̼ ̼d̼ụ̼ ̼d̼ỗ̼”̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼“̼l̼a̼o̼ ̼d̼ố̼c̼”̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼“̼v̼ò̼n̼g̼ ̼x̼o̼á̼y̼”̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼ỹ̼”̼.̼