V̼ợ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼á̼t̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ờ̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼:̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼h̼ộ̼ ̼

“̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼k̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼á̼t̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼t̼h̼ô̼i̼”̼.̼

̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼

̼–̼ ̼E̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼ố̼m̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼ấ̼y̼.̼

̼–̼ ̼T̼h̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼ẽ̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼a̼y̼ ̼s̼a̼o̼.̼

̼–̼ ̼L̼ỡ̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ó̼ ̼ố̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼h̼á̼.̼

̼–̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼e̼m̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼l̼o̼ ̼g̼ì̼.̼
̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼2̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼x̼e̼m̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼t̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ể̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼á̼t̼ ̼r̼.̼ư̼ợ̼u̼,̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼.̼ ̼L̼ã̼o̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼t̼.̼á̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼B̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼u̼ố̼t̼ ̼c̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼Đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ẩ̼n̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ả̼o̼:̼

̼–̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼á̼c̼h̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ơ̼i̼.̼

̼–̼ ̼V̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼e̼m̼ ̼ơ̼i̼.̼ ̼T̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼x̼a̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ổ̼.̼

̼V̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ũ̼.̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼1̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ỵ̼.̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼ố̼m̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼b̼à̼ ̼ở̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼o̼ ̼m̼a̼ ̼c̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼x̼u̼ô̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼b̼ã̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼:̼

̼–̼ ̼T̼h̼ô̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ồ̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ả̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼b̼ố̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼–̼ ̼E̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼g̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼i̼.̼

̼–̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼.̼

̼–̼ ̼L̼ã̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ứ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼r̼ủ̼a̼,̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼.̼ ̼L̼ã̼o̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼ ̼l̼ê̼n̼.̼

̼–̼ ̼T̼h̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼à̼n̼.̼

̼–̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼b̼á̼c̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼i̼ù̼m̼.̼ ̼H̼a̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼á̼t̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼a̼y̼.̼

̼–̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼–̼ ̼S̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼n̼h̼?̼ ̼D̼ù̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼m̼à̼.̼ ̼B̼ạ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼

̼–̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼k̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼á̼t̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼a̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ờ̼ ̼s̼ờ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼á̼t̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼.̼

̼–̼ ̼A̼n̼h̼ ̼í̼c̼h̼ ̼k̼ỉ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼r̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼ứ̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼à̼.̼

̼–̼ ̼C̼ô̼…̼
̼V̼ợ̼ ̼d̼á̼m̼ ̼v̼í̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼i̼ ̼b̼ạ̼t̼ ̼t̼a̼i̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼è̼m̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼m̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ọ̼a̼:̼ ̼“̼T̼h̼ô̼i̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼”̼.̼

̼V̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼ ̼t̼ộ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼1̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ợ̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼í̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼k̼ỉ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼ô̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ù̼n̼g̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼